Privacy Policy fc Harlingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
Laatste nieuws Heb je iets te melden of wil je een verslag sturen?
Klik hier voor meer informatie
18apr
fc Harlingen naar De Blesse

Afgelopen zondag opende fc Harlingen de score en ondanks een… lees verder

17apr
Kroes Multiservice nieuwe shirtsponsor voor fc Harlingen JO8-1

FC HARLINGEN - Kroes Multiservice is actief in de branche… lees verder

16apr
Wil JIJ ook besmet raken met het ‘voetbalvirus’???

Heb je zin om bij ons te komen voetballen of… lees verder

meer nieuws

Privacy Policy

Privacy Policy fc Harlingen

In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

fc Harlingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fc Harlingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door fc Harlingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeengekomen opdracht/contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fc Harlingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door fc Harlingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers worden door fc Harlingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Commissies voor vrijwilligers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fc Harlingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (t.b.v. salarisadministratie)
 • Salarisgegevens (t.b.v. salarisadministratie)
 • Kopie ID (t.b.v. salarisadministratie)
 • BSN-nummer (t.b.v. salarisadministratie)
 • Bankgegevens (t.b.v. salarisadministratie)

Uw persoonsgegevens worden door fc Harlingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door fc Harlingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Ledenadministratie en contributieheffing
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Teamindelingen
 • App-groepen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldingsformulier lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fc Harlingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Relatienummer KNVB
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door fc Harlingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Sportlink beschikt als organisatie over gegevens van leden en heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst opgenomen. De KNVB en de bij de KNVB aangesloten club hoeven dus onderling, voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink geen bewerkersovereenkomst te sluiten.

Elk lid van de KNVB kan zelf zijn of haar eigen zichtbaarheidsniveau aanpassen via de Voetbal.nl app of website. Dit zichtbaarheidsniveau is dan direct – binnen alle producten van Sportlink – van toepassing.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de loonadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

fc Harlingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens fc Harlingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Social Media

fc Harlingen gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar vereniging. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. fc Harlingen volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Twitter. Hierbij spant fc Harlingen zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. fc Harlingen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, fc Harlingen (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. fc Harlingen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met fc Harlingen via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van cookies

fc Harlingen maakt op haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

fc Harlingen
Oosterparkweg 8
8862 BA Harlingen

info@fc-harlingen.nl

Sponsoren