Nieuws Blijf altijd op de hoogte

René Metz neemt afscheid tijdens ALV en draagt stokje over aan Janny Stellingwerf

28-02-2023

Woensdag 22 februari hield fc Harlingen weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Voorzitter Nico Beuker verwelkomde een 50-tal aanwezige leden maar nam ook afscheid van twee bestuursleden.

‘Pico Bello’

Voorzitter Nico Beuker nam het woord en vroeg zich openlijk af hoe het ging met de club. “We zijn een groeiende voetbalvereniging met een plezierige en fijne sfeer. En niet alleen het eerste elftal zet een goede prestatie neer, ook bij de Vrouwen en de jeugdteams zijn prima prestaties te zien. Mijn complimenten. We hebben het pico bello voor elkaar, met een prachtige accommodatie en veel activiteiten en daarvoor mogen we elkaar bedanken!” Tevens liet Nico weten dat er al ruim 60 teams ingeschreven staan voor het Jan Helvrich Toernooi wat op 18 mei dit jaar gehouden zal worden.

Financieel
Na de toespraak van Nico werd overgegaan op de agenda van deze vergadering en was het eerste punt de notulen van de ALV van 14 februari 2022. Deze werden zonder vragen door de vergadering goedgekeurd. Nadat ook de ingekomen stukken, de mededelingen en de verslagen van de diverse commissies waren doorgenomen was het de beurt aan penningmeester René Metz voor het financieel verslag. René lichtte de cijfers duidelijk toe en dit leverde geen vragen vanuit de vergadering op. Vervolgens was het woord aan de kascommissie bij monde van Melle Hoekstra. Deze gaf aan dat zij de boeken zeer goed hadden gecontroleerd, alles was zeer inzichtelijk, op orde en er waren geen onvolkomenheden. De leden en de vergadering verleenden de penningmeester dan ook onder luid applaus decharge. Johannes Dijkstra treedt af en reserve kascommissie lid Siefko Jager jr. neemt zijn plaats in. Judith Toering werd benoemd als reserve lid.

‘Laagste contributie in de regio’

Hierna was het woord weer aan René Metz met de begroting voor het seizoen 2022-2023-2024. Metz lichtte opnieuw de cijfers zeer duidelijk toe en ook dit punt werd door de vergadering goedgekeurd. De contributie voor het seizoen 2023 – 2024 wordt niet verhoogd en hiermee blijft fc Harlingen ten opzichte van andere verenigingen in de regio de laagste contributie houden.

Accommodatie
Ondanks de coronajaren is er door fc Harlingen hard gewerkt aan de accommodatie en zijn we trots op onze accommodatie voor jong en oud met een prachtige kantine, bestuurskamer, een voetbalkooi en een nieuw hoofdveld. Door het niet voldoende onderhouden vanuit de Gemeente Harlingen zijn er helaas enige problemen ontstaan met dit nieuwe hoofdveld maar Nico heeft er het volste vertrouwen in dat het nu wel goed opgepakt gaat worden. Tevens zijn er afspraken met de Gemeente Harlingen gemaakt en zijn er onderhandelingen gaande om de accommodatie in de toekomst energiezuinig te maken.

‘Er vallen weinig tussen wal en schip’

Rondvraag
Als laatste punt voor de pauze was er de rondvraag en hier werden een aantal vragen gesteld. Na de pauze waarin een ieder kon genieten van een consumptie werden de vragen vanuit de vergadering door het bestuur naar alle tevredenheid beantwoord. Oud-voorzitter Henk Metz nam het woord en hij bedankte René Metz voor het korte penningmeesterschap bij R.K.v.v. Robur waarbij hij moeiteloos overvloeide naar het huidige fc Harlingen. Een bedankje was er ook voor de sponsorcommissie. “De velden zijn omringd met sponsorborden en er zijn vele vrijwilligers die zich actief opstellen. Ook de kantine, vrijwilligers en medewerkers vervullen een belangrijke rol. Bedankt!” aldus Henk Metz. Tevens was meneer Metz blij om te lezen dat de trainers opgeleid worden. “De jeugdopleiding binnen de vereniging is een cruciaal item, de beste trainers horen bij de jeugd.” Het seniorenvoetbal beleeft een positieve positie. Het Derde en het Vierde redden zich wel, het Tweede is goed bezig doordat er behoorlijke leiding bijgezet is en boeken goede resultaten. Metz vervolgt: “Het vlaggenschip vaart aardig op koers. Er vallen weinig tussen wal en schip en ik hoop dat we aan het eind van de competitie kunnen zeggen, derde klasse, hier zijn we!” Het vrouwenvoetbal staat op de kaart en ook daarin groeit fc Harlingen enorm.

‘Beloning voor het harde werken’

Er wordt door veel mensen hard gewerkt om het vrouwen- én jeugdvoetbal van de grond te krijgen en dit is de beloning voor het harde werken, een groeiende en bloeiende jeugdafdeling. “Een enorme prestatie!” aldus Metz. En na deze woorden bedankten alle aanwezigen de heer Metz met een applaus.

Afscheid
Als laatste punt op de agenda stond de benoeming van de bestuursleden. Nico Beuker (voorzitter), Freerk Attema (bestuurslid voetbalzaken), Erik Zandberg (vice-voorzitter en bestuurslid mediazaken en PR), Johan Okkinga (bestuurslid sponsoring) en Marga Potma (secretaris) gaan er nog een jaar vol goede moed tegenaan. René Metz (penningmeester) trad na 10 jaar af en nam aan het einde van de avond nog even kort het woord waarin hij de reden van zijn besluit toelichtte. René laat een financieel gezonde vereniging achter en geeft het financiële stokje over aan Janny Stellingwerf. Ook Siefko Jager (bestuurslid kantinezaken) is wegens gezondheidsproblemen afgetreden. Beide heren werden door Nico bedankt voor de vele jaren inzet.

‘Het stokje overgedragen aan Janny Stellingwerf’

Na 30 jaar in Burgum gewoond te hebben is de familie Stellingwerf sinds juli 2021 weer terug in Harlingen. Janny, werkzaam bij Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer in Leeuwarden als Business Controller, is getrouwd met Gerrit en samen hebben zij 2 kinderen, Juan Carlos (24) en Nora (22). Gerrit heeft vroeger bij VV Harlingen gekeept en dochter Nora speelt bij de Vrouwen 1. “Wij hadden meteen weer een goed gevoel bij club, ondanks dat er inmiddels veel veranderd is. Ik heb er daarom ook zin in om met mijn financiële achtergrond de club te ondersteunen en samen met de andere bestuursleden de huidige koers voort te zetten.” Janny heeft al flink wat ervaring in het penningmeesterschap. Zo is ze penningmeester geweest bij badmintonclub Franeker en Tytsjersteradeel en vervolgens 10 jaar penningmeester bij de ouderraad van de basisschool.

Nico bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng op deze avond en als afsluiting werd er geproost op een succesvolle toekomst van fc Harlingen.

Sponsoren