Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Hoofdbestuur fc Harlingen weer op volle sterkte

20-12-2018

Hoofdbestuur fc Harlingen weer op volle sterkte.

Maandag 17 december hield fc Harlingen weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hilko Mulder opende namens het bestuur de vergadering , die werd bezocht door 68 kies gerechtige leden waaronder de ere leden Henk Metz, Age Tichelaar, Johannes Dijkstra , René Metz en Jan Helvrich. Alsmede de leden van verdienste Berend Visser, Henk Hobma en oud voorzitters Henk Metz en Johan Erents.

Fc Harlingen volop in beweging
Na een ieder hartelijk welkom te hebben geheten werd er door Hilko Mulder kort terug gekeken op het afgelopen seizoen. Een seizoen met hoogtepunten zoals de diverse kampioenschappen bij de jeugd. Maar ook dieptepunten. Het helaas niet door kunnen gaan van het jaarlijkse fc Harlingen jeugdtoernooi en de degradatie van het eerste elftal. Ook bestuurlijk was het een jaar van dieptepunten met het vertrek van Sandra als voorzitter en Arjan als secretaris. Maar er waren ook positieve geluiden zoals de druk bezochte info avond van afgelopen november. Een zeer goed bezochte avond waarin duidelijk werd dat er een groot saamhorigheidsgevoel is binnen de club. Dit heeft geleid tot een groot aantal nieuwe (jeugd)trainers waaronder veel jeugdspelers van fc Harlingen. Catrinus Bouwhuis die de onderbouw gaat doen en coördineren. Janet Smale en Nienke Kamsma gaan als gastvrouwen de (nieuwe) jeugdleden bij de JO7 t/m JO10 opvangen op de trainingsdagen en het nieuwe belpanel welke al erg actief is geweest. De sponsorcommissie word weer opgezet door een aantal mensen en alle trainers en leiders zijn voorzien van een compleet nieuwe outfit. De verbouwing van de kantine is gestart en in 2019 krijgt fc Harlingen ook nog eens een geheel nieuw verlicht kunstgras pupillenveld, zodat ook de wedstrijd en trainingscapaciteit behoorlijk word uitgebreid. Kortom fc Harlingen is volop in beweging.

2. Vaststelling notulen ALV december 2017
Na het doorlezen hiervan werd dit door de vergadering goedgekeurd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Naast het afmelden van een aantal leden die niet aanwezig konden zijn deze avond, waren er ook als ingekomen stukken de kandidaat stelling voor een bestuursfunctie van de heren Nico Beuker als voorzitter en voor de functie van Technische zaken had de heer Johan Brandsma zich kandidaat gesteld.

4. Financieel verslag
Penningmeester René Metz lichte de cijfers op een duidelijke manier aan de leden toe. En deze toelichting was voor de leden voldoende zodat er geen vragen werden gesteld.

5. Kascommissie
Bij monde van Ton van der Plas, deze gaf aan dat penningmeester Metz de boekhouding duidelijk en overzichtelijk op orde had en na een paar kleine opmerkingen vroeg hij de vergadering dan ook om de penningmeester decharge te verlenen en dit werd met luid applaus gedaan. Benoeming kascommissie: hierin traden Ton v.d. Plas en Herman de Bruin af en werden de heren Melle Hoekstra en Johannes Dijkstra benoemd naast het al zittende kascommissie lid Erik de Groot. Arjan Noordeloos als reserve benoemd.

6. Begroting 2018 – 2019
Na de kascommissie was het woord opnieuw aan penningmeester Metz en lichte hij de cijfers voor de begroting voor het seizoen 2019 -2020 toe. Ook deze uitleg was zeer duidelijk zodat er geen vragen hierover uit de vergadering kwamen.

7. Contributie 2019 – 2020
Het bestuur stelde voor om de contributie voor het seizoen 2019 – 2020 met 5 euro te verhogen. Aan de leden werd uitgelegd dat na jaren van geen verhoging van de contributie dat er eigenlijk niet aan is te ontkomen en dit is mede nodig om de alsmaar hoger wordende huur van de velden en hogere energierekeningen op te vangen. Dit houd in dat de contributie bij de O7 t/m O10 van € 45,- naar € 50,- gaat en dit zo verder per leeftijdscategorie en eindigend bij de senioren die van € 150,- naar € 155,- gaan. fc Harlingen is dan nog ver weg de goedkoopste club in de wijde omgeving. En ook dit punt werd door de vergadering goedgekeurd.

8. / 9. Rondvraag en beantwoording
Als laatste punt voor de pauze stond de rondvraag en hierin werden een vijftal vragen door de leden gesteld. Na de pauze werden deze vragen door het bestuur tot tevredenheid van de vragenstellers beantwoord.

10. Benoeming bestuursleden
Alvorens hier toe over te gaan bedankte Hilko Mulder de afscheid nemende bestuursleden Arjan Noordeloos en Sandra de Melker (niet aanwezig) voor hun inzet de afgelopen periode met een bloemetje en een presentje. Hilko lichtte daarna de nieuwe kandidaat bestuursleden Nico Beuker als voorzitter, Johan Brandsma technische zaken, Freerk Attema en Erik Zandberg als algemeen bestuurslid toe waarna zij zich met hun motivatie konden presenteren. Na de presentatie van de heren kon de vergadering over hun voordracht stemmen en alle vier werden met zeer ruime meerderheid van de stemmen gekozen. Tevens werd hierbij ook bekrachtigd door de aanwezige leden dat Jan Helvrich binnen het bestuur van positie veranderd en doorschuift van accommodatie en materiaal naar de post van secretaris en materiaal. Hilko Mulder feliciteerde hierna de benoemde bestuursleden en vroeg voor het sluiten van de vergadering of er nog iemand van de aanwezigen iets wilde zeggen, waarop de heer Erents het woord vroeg.

11. Sluiting
De heer Erents bedankte de vergadering voor hun positieve inbreng deze avond en feliciteerde de nieuwe bestuursleden met hun benoeming en gaf Hilko Mulder een groot compliment voor het leiden van de vergadering. Ook oud voorzitter Henk Metz vroeg nog even het woord en sprak zijn waardering uit voor de heren die bereid waren om in het bestuur zitting te nemen en wenste hun veel succes als bestuurslid van Onze vereniging. Maar ook gaf hij een zeer groot compliment aan René Metz, Hilko Mulder, Siefko Jager en Jan Helvrich die als bestuursleden de kar enige tijd met zijn vieren hebben getrokken en daarbij in de laatste periode geweldig werden bijgestaan door de aspirant bestuursleden Freerk Attema en Erik Zandberg en hij vroeg de vergadering om deze heren hiervoor met een luid applaus te bedanken. Als laatste was het woord nogmaals aan Hilko Mulder en hij bedankte de aanwezigen voor hun positieve inbreng deze avond en wenste ieder een wel thuis en voor degene die nog even wilde blijven bood hij deze een drankje van de club aan. Fc Harlingen blijft bouwen aan de toekomst!

Sponsoren