Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene ledenvergadering fc Harlingen verloopt soepel

17-02-2022

Maandag 14 februari hield fc Harlingen weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Voorzitter Nico Beuker verwelkomde een 50-tal aanwezige leden waaronder Ere leden, Leden van Verdienste, oud-voorzitters en een grote groep van de A-selectie.

Nico sprak in zijn openingstoespraak over alle corona gerelateerde problemen en onzekerheden van de afgelopen jaren. En eindelijk lijkt er een einde aan te komen. We kunnen elkaar weer ontmoeten en jong en oud gaan zich weer meer en meer thuis voelen op de club. Dat het bestuur er alles aan doet om een accommodatie te realiseren waar iedereen trots op kan zijn is wel duidelijk. “Er wordt niet zomaar wat gedaan, elk besluit dat door het bestuur is genomen is weloverwogen geweest. Wij zitten er voor fc Harlingen en fc Harlingen zijn we samen!

Financieel
Na de toespraak van Nico werd overgegaan op de agenda van deze vergadering en was het eerste punt de notulen van de ALV van 9 december 2019 en deze werden zonder vragen door de vergadering goedgekeurd. Nadat ook de ingekomen stukken, de mededelingen en de verslagen van de diverse commissies waren doorgenomen was het de beurt aan penningmeester René Metz voor het financieel verslag. René lichte de cijfers duidelijk toe en dit leverde geen vragen vanuit de vergadering op. Vervolgens was het woord aan de kascommissie bij monde van Melle Hoekstra. Deze gaf aan dat zij de boeken zeer goed hadden gecontroleerd maar de penningmeester niet op een foutje hadden kunnen betrappen en vroeg vervolgens de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, wat dan ook met een luid applaus werd gedaan. Melle Hoekstra, Johannes Dijkstra en Folly Bijlsma blijven zitten en Siefko Jager jr. werd benoemd als reserve lid.

Hierna was het woord weer aan René Metz met de begroting voor het seizoen 2021-2022. Metz lichtte opnieuw de cijfers zeer duidelijk toe en ook dit punt werd door de vergadering goedgekeurd. De contributie voor het seizoen 2022 – 2023 wordt niet verhoogd en hiermee blijft fc Harlingen ten opzichte van andere verenigingen in de regio de laagste contributie houden.

Accommodatie/hoofdveld/tribune
Ondanks de coronajaren is er door fc Harlingen hard gewerkt aan de accommodatie. Een accommodatie voor jong en oud met een prachtige kantine, bestuurskamer en een voetbalkooi voor de jeugd. Dit voorjaar zijn de werkzaamheden op het hoofdveld begonnen en gaat de bouw van de tribune verder van start. Fc Harlingen blijft bouwen aan de toekomst.

Rondvraag
Als laatste punt voor de pauze was er de rondvraag en hier werden een aantal vragen gesteld. Na de pauze waarin een ieder kon genieten van een consumptie werden de vragen vanuit de vergadering door het bestuur naar alle tevredenheid beantwoord. Oud-voorzitters J. Erends en H. Metz namen het woord en het huidige bestuur werd door beide heren gecomplimenteerd voor het vele werk wat er is gedaan in deze moeilijke tijd.

Benoeming bestuursleden
Als laatste punt op de agenda stond de benoeming van de bestuursleden. Nico Beuker (voorzitter), Freerk Attema (bestuurslid voetbalzaken), Erik Zandberg (bestuurslid mediazaken en PR), René Metz (penningmeester) waren aftredend en herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld en dus werden de heren voor een nieuwe bestuurstermijn herbenoemd. Nieuwe bestuursleden Johan Okkinga (bestuurslid sponsoring) en Marga Potma (secretaris) zijn toegetreden.

Aftredend en niet herkiesbaar was Hilko Mulder
Als jeugdvoorzitter heeft Hilko de afgelopen 4,5 jaar enorm veel werk verzet rondom de jeugdafdeling en hij werd door Nico bedankt. “Ik kon jou eerst niet maar ik heb je inmiddels leren kennen. Je bent een positief ingesteld persoon die veel van zijn vrije tijd in onze club heeft gestoken. Als jeugdvoorzitter heb jij de afgelopen jaren bergen werk verzet en daar zijn we jou enorm dankbaar voor.” Hilko verdwijnt natuurlijk niet. Hij voetbalt zelf nog en ook zijn beide zoons voetballen bij fc Harlingen. Het is nu de taak aan de jeugdcommissie om zich over de jeugdafdeling te ontfermen.

100-jarig bestaan, 16 en 17 september jubileumweekend
En nu willen we verder”, vervolgde Nico. “Nu de coronaregels bijna helemaal verdwijnen kunnen we ons weer richten op voetbalzaken. De ambitie van onze club om op termijn richting de 3e klasse te gaan met de A-selectie bijvoorbeeld.” Maar ook de nieuwe jeugdcommissie, die zich ontfermt over de jeugdafdeling, het opleiden van jeugdtrainers en uitbouwen van het steeds maar groeiend aantal jeugdleden zijn aandachtspunten van de club. “We zitten in een jubileum jaar, alle activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan worden staat in het teken van ons 100-jarig bestaan. En als bestuur hebben we ons voorgenomen dat we tijdens het jubileum weekend van 16 en 17 september onze accommodatie en tribune feestelijk willen openen.” Tijdens dat jubileumweekend worden er meer feestelijke activiteiten voor jong en oud georganiseerd en meer informatie volgt t.z.t. Maar iedereen die zich betrokken voelt (of voelde) met onze vereniging, (oud)leden, (ex)vrijwilligers etc. zijn dat weekend van harte welkom! Hierna bedankte Nico iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng op deze avond en als afsluiting werd er nog een klein drankje geschonken.

Na 4,5 jaar jeugdvoorzitterschap nam Hilko Mulder officieel afscheid en werd hij door Nico Beuker bedankt voor zijn enorme inzet.

Sponsoren