Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene Ledenvergadering 9 december 2019

27-11-2019

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op
maandag 9 december 2019 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Oosterparkweg (inloop
vanaf 19.30 uur). De agenda is hierbij als volgt:

Agenda algemene ledenvergadering 9 december 2019
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 17 december 2018
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Financieel verslag
5. Kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Begroting 2019 – 2020
8. Vaststelling contributie 2020 – 2021
9. Rondvraag
PAUZE
10. Beantwoording rondvraag
11. Benoeming bestuursleden
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen:
Aftredend en herkiesbaar: Siefco Jager (kantine en accommodatie)
12. Sluiting

Tegenkandidaten voor de bovengenoemde functies kunnen schriftelijk tot 8 december 2019
20.00 uur worden ingediend bij de secretaris. Tegenkandidaten dienen 3 handtekeningen van leden te hebben.

Ieder lid, alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid, heeft toegang tot de
vergadering.

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Het stemrecht van een minderjarig lid kan uitsluitend door zijn wettelijke vertegenwoordiger
worden uitgeoefend, dan wel door een ander lid van 18 jaar en ouder, op grond van een door de
wettelijke vertegenwoordiger gegeven schriftelijke machtiging.

Minderjarige leden hebben wel toegang tot de algemene vergadering en hebben het recht daarin woord te voeren over alle aan de orde komende onderwerpen.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

Jan Helvrich
secretaris fc Harlingen

Agenda algemene ledenvergadering 9 december 2019

Sponsoren