Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene Ledenvergadering

15-02-2023

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 februari 2023 om 19.30 uur in de kantine aan de Oosterparkweg (inloop vanaf 19.00 uur).

De agenda is hierbij als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen algemene ledenvergadering 14 februari 2022
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslagen diverse commissies
5. Financieel verslag 2021-2022
6. Kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2022/2023
9. Vaststellen contributie 2023/2024
10. Accommodatie
11. Rondvraag
Pauze.
12. Beantwoording rondvraag
13. Benoeming bestuursleden
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar
– René Metz (penningmeester)
14. Sluiting

Tegenkandidaten voor de bovengenoemde functies kunnen schriftelijk tot 22 februari 2023 20.00 uur worden ingediend bij het zittend bestuur. Tegenkandidaten dienen 3 handtekeningen van leden te hebben. Ieder lid, alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid, heeft toegang tot de vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Algemene Ledenvergadering 2023

Sponsoren