Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene Ledenvergadering

04-12-2018

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 17 december 2018 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Oosterparkweg (inloop vanaf 19.30 uur). De agenda is hierbij als volgt:

Agenda algemene ledenvergadering 17 december 2018
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 13 december 2017
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Financieel verslag
5. Kascommissie
a. Verslag kascommissie
b. Goedkeuring van de stukken
c. Benoeming kascommissie
6. Begroting 2018 – 2019
7. Vaststelling contributie 2019 – 2020
8. Rondvraag
PAUZE
9. Beantwoording rondvraag
10. Benoeming bestuursleden
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Sandra de Melker (voorzitter)
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Arjan Noordeloos (secretaris)

Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen:
Freerk Attema (algemeen bestuurslid)
Erik Zandberg (algemeen bestuurslid)

Het bestuur stelt de volgende wjziging voor:
Jan Helvrich (materiaal en accommodatie) te wijzigen in: secretaris en materiaal

Voorzitter: vacant
Technische zaken: vacant

11. Sluiting

(Tegen)kandidaten voor de bovengenoemde functies kunnen schriftelijk tot 16 december 2018 20.00 uur worden ingediend bij het bestuur. (Tegen)kandidaten dienen 3 handtekeningen van leden te hebben.
Ieder lid, alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid, heeft toegang tot de vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Het stemrecht van een minderjarig lid kan uitsluitend door zijn wettelijke vertegenwoordiger worden uitgeoefend, dan wel door een ander lid van 18 jaar en ouder, op grond van een door de wettelijke vertegenwoordiger gegeven schriftelijke machtiging.

Minderjarige leden hebben wel toegang tot de algemene vergadering en hebben het recht daarin woord te voeren over alle aan de orde komende onderwerpen.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

Bestuur fc Harlingen

Agenda ALV 17 december 2018

Sponsoren