Nieuws Blijf altijd op de hoogte

Algemene Leden Vergadering fc Harlingen druk bezocht

18-12-2019

Algemene Leden Vergadering fc Harlingen druk bezocht
Maandag 9 december hield fc Harlingen weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Nadat voorzitter Nico Beuker een 50 tal aanwezigen waaronder de Ere leden ( oud voorzitter ) Henk Metz, Age Tichelaar, René Metz, Jan Helvrich en Lid van Verdienste Berend Visser had verwelkomt werd er eerst stilgestaan bij het overlijden van Kees Knier, Coby Hobma, Relly Mier, Hennie van der Hoek, Eelke Ligthart en Frans Hoekstra. Leden die fc Harlingen in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

In zijn openingstoespraak benadrukte Beuker dat het bestuur zijn best doet met het reilen en zeilen van de club, maar dat ook de vrijwilligers, trainers en leiders zeer belangrijk zijn voor de club. De club groeit weer gestaag door na een kleine terugval en na een stabiel jaar zit de groei er nu gelukkig weer in. Mede door de vele aanwas bij de jongste jeugd maar ook bij de 60 plussers van het Walking Football zit de groei er goed in.

Toekomst
Beuker benadrukte ook dat de club steeds meer één wordt en de sfeer in de club is uitstekend. De activiteiten die er afgelopen jaar zijn geweest zoals het darttoernooi, de bingo, het jaarlijks Jeugdtoernooi, het familieweekend, het Best Of The Rest toernooi , de open panna jeugdkampioenschappen, de Pub Quiz , de Pietentraining , de kaartavonden, en nog veel meer activiteiten welke allemaal een groot succes werden.

De sponsorcommissie is weer compleet en zeer actief bezig binnen de club. Met onder andere een sponsoravond en het vinden van sponsoren laat de sponsorcommissie zien dat de gemeenschap weer achter onze club staat.
De mannen van het eerste elftal doen hun best en maken stappen vooruit. Ook de VR/MO tak is goed bezig maar een aantal dames en meisjes erbij zou natuurlijk mooi zijn.

De verbouwing is bijna geheel voltooid en hier was de inzet, net als met het leggen van de tegelpaden, van vrijwilligers zeer belangrijk waarvoor heel veel dank.

Agendapunten
Na de toespraak van Beuker werd overgegaan op de agenda van deze vergadering en was het eerste punt de notulen van de ALV van 17 december 2018 en deze werden zonder vragen door de vergadering goedgekeurd. Nadat ook de ingekomen stukken en mededelingen waren behandeld was het de beurt aan penningmeester René Metz voor het financieel verslag. Metz lichte de cijfers duidelijk toe en dit leverde geen vragen vanuit de vergadering op.
Vervolgens was het woord aan de kascommissie bij monde van Melle Hoekstra. Deze gaf aan dat zij de boeken zeer goed hadden gecontroleerd maar de penningmeester niet op een foutje hadden kunnen betrappen. Wel hadden zij een paar kleine aanbevelingen en deze worden meegenomen waarna hij de vergadering vroeg om de penningmeester decharge te verlenen, wat dan ook met een luid applaus werd gedaan.

Het volgende punt was de benoeming van de kascommissie. Melle Hoekstra en Johannes Dijkstra blijven zitten en Arjan Noordeloos treed toe tot de kascommissie en Folly Bijlsma werd benoemd als reserve lid.

Begroting
Hierna was het woord weer aan René Metz met de begroting voor het seizoen 2020-2021. Metz lichtte opnieuw de cijfers zeer duidelijk toe en ook dit punt werd door de vergadering goedgekeurd. Hierna was de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2020 -2021 aan de orde. Dit punt werd door Erik Zandberg toegelicht , vorig jaar is de contributie met 5,00 euro verhoogt, voor komend seizoen wil het bestuur dan ook geen contributie verhoging doorvoeren. Mede omdat er een stijging van aanwas van jonge leden gaande is willen we ten opzichte van andere verenigingen in de regio de contributie laag houden zodat de drempel laag blijft om bij fc Harlingen te komen voetballen. En ook dit voorstel kreeg de volledige instemming van de vergadering.

Rondvraag
Als laatste punt voor de pauze was er de rondvraag en hier werden een aantal vragen door een 4 tal leden gesteld. Na de pauze waarin een ieder even kon genieten van een consumptie werden de vragen vanuit de vergadering door het bestuur beantwoord. Dit gebeurde, nadat er enkele toezeggingen waren gedaan aan de vragenstellers, ook weer met de instemming van de vergadering.

Benoeming bestuursleden
Als laatste punt op de agenda stond benoeming van de bestuursleden. Siefko Jager was als bestuurslid kantinezaken aftredend en herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld en dus werd Siefko Jager voor een nieuwe bestuurstermijn herbenoemd.

Hierna was het woord nogmaals aan voorzitter Beuker, die een ieder bedankte voor zijn aanwezigheid en inbreng op deze Algemene Leden Vergadering van fc Harlingen.

Sponsoren