Clubinfo

Historie RKVV Robur

Robur (1) Tijdlijn in foto’s en namen

Werd er reeds verschillende jaren door groepen en groepjes al dan niet in clubverband onderling gevoetbald, op 18 maart 1921 wordt er een rooms katholieke voetbalclub opgericht. Hiervoor had onder andere Giel Flipsen ODIO opgericht, maar de geestelijkheid in die tijd, had liever dat er in katholiek verband werd gevoetbald en zo ontstond dan Robur met als eerste voorzitter dezelfde Giel Flipsen. Omdat er ter plaatse een achttal clubs waren, werd er onder­ling gevoetbald zonder dat er nog van een competitie sprake was.

Zo werd er op zondag 19 april 1921 een wedstrijd gespeeld tegen DOS. Het Robur-elftal zag er ongeveer als volgt uit: Willem v.d. Meer doel, Sake Agricola, Manus v.d. Hei­de achter, Gerrit Bouma, Willem v.d. Werf, Gerard Ploeg midden en voor Jelle v.d. Meer, Herman Mulder, Giel Flipsen, Kobus Vo­gelaar en Bram Bijl. De reserves waren Laurens Drost, Jan Klappe, Simon de Bruin, Cor Roorda en Theo v.d. Zee. De eerste helft van de wedstrijd was voor DOS, maar zij konden geen goals maken. De tweede helft was gelijk opgaand, zodat de stand 0-0 bleef. Hierna werden door elk vijf strafschoppen genomen om een winnaar aan te wijzen. DOS miste er drie en daardoor werd Robur winnaar.In de Harlinger Courant van 28 april 1921 lezen we:

De voetbalsport ‘doet’ het in onze stad, de eene club na de andere wordt opgericht. Zoo noemde men ons reeds een 8-tal. ‘t Kan evenwel ook best 10 geweest zijn. Dat wij niet van alle onderlinge wedstrijden verslagen geven -men zal het zeker billijken- er is ook geen hoogte van te houden, maar toch willen we, nu dit ons zoo vriendelijk werd verzocht, gewag maken van een wedstrijd, gisteravond tusschen Robur en Voorwaarts. ‘t Zal niemand verwonderen wanneer we erbij zeggen, dat ‘t iemand van de winnende club was die dit feit gaarne vermeld zag, wat hiermede is geschied en aan de vergetelheid is ontrukt!

Giel_Flipsen

eerste_bestuur

In dit eerste jaar werden er voortdurend wedstrijden gespeeld, niet alleen tegen plaatselijke clubs, maar een enkele keer ook tegen clubs van buiten Harlingen. Zo werd er op zondag 26 juni een wedstrijd tegen het uit Leeuwarden komende Audax gespeeld. De gasten waren sterker en wisten in de eerste helft een voorsprong op te bouwen van 2-0.

In de tweede helft beperkten zij zich en legden de nadruk op de verdediging met een enkele uitval terwijl Robur meer tot de aanval over ging. Een uitbraak van Audax betekende echter 3-0. Het laatste kwartier wist Robur nog dichtbij een gelijk spel te komen door goed samenspel. De eindstand werd echter 3-2 voor de gasten.

Een op 6 juli gespeelde wedstrijd tegen het Harlinger DOS werd de eerste overwinning van de toen ook al in het geel spelend Robur, In de komende weken kwamen de verschillende clubs uit Harlingen en omgeving bijelkaar en men besloot de Harlinger Voetbal Bond op te richten en in kompetitieverband te gaan voetballen. De leiding van deze bond was in handen van de heren 0. de Boer, voorzitter en Johs. v.d. Meer sekretaris, penningmeester en kompetitieleider en de deelnemers waren: Volharding, Robur, DOS en ZHC uit Harlingen, DOS uit Witmarsum, SNA en FVC uit Franeker en een team uit Makkum.Op 11 maart 1922 komt er voor het eerst in het korte bestaan van de Harlinger Voetbal Bond een protestkommissie bijeen omdat enige tijd daarvoor een wedstrijd niet werd gespeeld omdat zowel DOS als Robur niet in het veld wensten te komen wegens onbespeelbaarheid van het veld terwijl het terrein wèl goedgekeurd was. Er werd beslist dat beide clubs deze wedstrijd hadden verloren.

Op 10 december 1923 kwam er een kombinatie ZHC-Harlingen tot stand en dit werd de Harlinger Zeevaartschool Combinatie en hiermee verdween helaas een belangrijke instelling uit het Harlinger voetballeven, namelijk de Harlinger Voetbal Bond. Dit betekende het einde van vele kleinere clubjes in Harlingen omdat velen zich als lid aanmelden bij deze nieuwe combinatie. Van Robur werd ook lange tijd niets meer vernomen. In het seizoen 1923-1924 werd nog wel gespeeld in een combinatie met een club genaamd Geel-Wit.Bestond er al eerder een Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond, in december 1932 werd er in Friesland een kring hiervan opgericht.

Op initiatief van de, voor de jeugd zeer actieve kapelaan Knuyf, werd er weer een voetbalclub opgericht, maar nu onder de naam Katholieke Jeugd Centrale. Men kreeg de beschikking over een stuk land aan de Kimswerderweg dat toebehoorde aan de daar gelegen boerderij van de zusters van St. Anna. Op zondag 6 januari 1933 werd dit terrein officieel in gebruik genomen. Ook werd er een wedstrijd gespeeld en wel tegen de Katholieke Voetbalclub Workum. Het KJC-elftal zag er als volgt uit: doel: M. v.d. Heide; achter: J. Beuker en T. v. Rossum; midden: H. Vogelaar, Sj. v.d. Meer en J. Outhuyse; voor: J. Krol, W. Vogelaar, P. Terpstra, H. v.d. Meer en J. Velthuis.

In het seizoen 1933-1934 start de katholieke jeugd van Harlingen hun competitie in de kring Friesland van de Utrechtse Bond en wordt ingedeeld in de tweede klas B van het distrikt IV. Er was inmiddels ook een tweede elftal geformeerd welke ingedeeld werd in de derde klas C. De eerste wedstrijd van het eerste team wordt met 5-3 gewonnen van WZS. In het seizoen 1934-1935 verdwijnt de naam KJC omdat er ook reeds een jeugdvereniging bestond met dezelfde beginletters en de naam Robur wordt in ere hersteld. In dit seizoen speelt Robur met één elftal in de kompetitie en eindigt in de tweede klas B op de vijfde plaats. Seriewedstrijden in 1934 waren zeer suksesvol want toen werd een eerste plaats behaald. Men kreeg tevens een medaille voor de hoogste score en het snelste doelpunt. Dit sukses had meteen gevolgen, er melden zich vele nieuwe leden zodat er in dit seizoen weer met twee elftallen aan de kompetitie deel genomen kon worden. Er kwam tevens een adspiranten-elftal bij. Robur 1 eindigde op de tweede plaats en het tweede elftal op de derde plaats. Het aansluitende jaar 1936-1937 werden er door drie elftallen aan de kompetitie deelgenomen. Nu was het eerste elftal minder gelukkig want het eindigde op de laatste plaats maar in een zogenaamde na-kompetitie voor eerste elftallen herstelde men zich. Het tweede elftal deed het dit jaar weer iets beter door op de tweede plaats te eindigen terwijl de adspiranten meteen al op de derde plaats eindigden.

Het laatste op schrift gestelde gegeven over Robur betreft het voor de tweede maal winnen van de beker op de traditionele seriewedstrijden. Daarna werd er niet meer in kompetitieverband gespeeld, er dreigde oorlogsgevaar en het gehele voetbalgebeuren kwam op een laag pitje te staan. De Bond organiseerde niets meer omdat er weinig of geen vervoersmogelijkheden waren. Wel ging men nog een tijdje door met voetbal tegen clubs uit Harlingen zelf of uit de omgeving. Hier ging men dan lopend of op de fiets heen. Dit soort wedstrijden werd als ‘wild voetbal’ beschouwd omdat ze niet werden georganiseerd door een voetbalbond. Tijdens de oorlogsjaren waren er in het geheel geen aktiviteiten en in die tijd is het archief van Robur verdwenen. We nemen aan dat dit is vernietigd om te voorkomen dat de namen in handen van de bezetter zou kunnen komen.

Na de oorlog kwam het Nederlandse voetbal weer langzaam op gang en pas in 1947 kwam Robur weer tot leven. Op 27 juni van dat jaar meldt Robur zich aan bij de Friese Voetbal Bond met een juniorenelftal. Van die datum dateert ook het eerste officiële huishoudelijk reglement waarin o.a. bepaald wordt dat de clubkleuren geel en zwart zijn en het tenue bestaat uit een geel shirt, zwart broekje en geel-zwarte kousen. Omdat de inschrijfformulieren in ons bezit zijn gekomen, kunnen we ook melden dat het aantal leden 25 was waaronder twee niet-spelende leden. Dit waren H.J. Nak en P. Schaafsma die voetbalden bij HZC en waren bij Robur resp. trainer en penningmeester. Het bestuur werd gevormd door J.H. Vogelaar voorzitter en sekretaris, P. Schaafsma penningmeester terwijl W.R. v.d. Meer, H.J. Nak en C.J. Kramer kommissarissen waren. Deze laatste stond tevens voor de administratie. In dit eerste kompetitiejaar moest Robur het opnemen tegen Hallum, St. Anna Parochie, DTD, Stiens en Dronrijp. Het elftal bestond uit de volgende spelers: A. Bijl, D. Bouwmeester, J. v. Dijk, H. Jorna, B. Kramer, 1. Ligthart, B. Ligthart, J. v.d. Meer, A. Mercx, 0. v. Dijk, Gi. Schotanus, M. Vogelaar, J. v.d. Heide, A.Wilbrink, B. Wilbrink, Th. v.d. Zee, J. Zijlstra, S. Homminga en nogmaals een S. Homminga. Voor het juniorenteam werden geregeld jeugdkampen georganiseerd, wat voornamelijk ten doel had nieuwe leden aan te trekken. Ze waren dan ook erg in trek. In de volgende twee jaren was de aanmelding van leden zodanig, dat er voor het seizoen 1949-1950 ingeschreven kon worden met één senioren- en twee junioren-elftallen. Het seniorenelftal kwam terecht in de derde klas van de FVB en had, net als de jeugdteams, moeite zich in deze klasse te handhaven. Het elftal bestond uit de spelers: J. Ligthart, G. Brandsma, J. Outhuyse, J. Schoot, Sj. Ligthart, J. Schotanus, P. Schaap, J. Schoot, R. v.d. Meer, A. Schaap en J. Benning. In deze jaren zat er een sterke groei in de vereniging, zodat het seizoen 1951-1952 werd ingegaan met vier elftallen waarvan twee A- en één B-junioren. Over het geheel kan gezegd worden dat er meer lijn en vooruitgang in de prestaties waren te bespeuren. De elftallen eindigden de kompetitie in de bovenste regionen terwijl het seniorenteam zelfs bij voorkeur promoveerde naar de tweede klas. Een goede prestatie voor een toch maar kleine vereniging.

In de komende jaren namen de aktiviteiten toe, ook op het gebied van de ontspanning. De training werd intensiever terwijl ook voor de kompetitie, als voorbereiding, oefenwedstrijden werden gespeeld tegen o.a. Blauwhuis, RES en Friso uit Joure. Een eerste hoogtepunt in het verenigingsleven was wel het kampioenschap en promotie van het eerste elftal naar de eerste klas van de Friese Voetbal Bond in het seizoen 1960-1961. Het elftal bestond uit de volgende spelers: E. Ligthart, H. Pauwels, H. Schaafsma, J. Galema, Joh. Schoot, K. Jorna, A. Schaap, K. Poelsma, W. Velthuis, B. Ligthart, R. v.d. Meer, J. Schoot, F. v.d. Meij en Tj. Bouwmeester. Op de feestelijke receptie traden tal van sprekers voor het voetlicht. We noemen er enkele: Laurens Drost, oud-voorzitter W.R. v.d. Meer, pastoor P.J. Wirtz, wethouder B. v.d. Gaast, scheidsrechter Altenburg uit Bolsward en namens de supporters H. Galema. In de Nederlandse Staatscourant van 10 mei 1962 werd melding gemaakt van de Koninklijke Goedkeuring van de R.K. Sportcentrale Robur. Hier was het voetbalgebeuren een onderdeel van maar leidde toen al z’n eigen leven omdat de centrale niet beantwoordde aan het gestelde, meerdere sporten onder één centrale leiding.

Pas in 1981 werd de vereniging onder de huidige naam R.K. Voetbalvereniging Robur ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Tot 1966 wist het eerste elftal zich min of meer redelijk in de eerste klas te handhaven maar toen volgde helaas degradatie naar de tweede klas. Tot en met het seizoen 1970 eindigde men wel steeds in de hoogste regionen, maar kwamen steeds net iets tekort om te promoveren. Pas in 1971 werd het toch weer gepresteerd om door hard werken kampioen te worden en terug te keren naar de eerste klas van het afdelingsvoetbal. En ook nu weer volgde er een feestelijke receptie met vele sprekers. Het kampioenselftal bestond uit Koos Jorna, Eelke Ligthart, Klaas Veitman, broers Faber, Bertus Schreefel, Henk Brouwer, Jan Outhuyse, Geert v. Slooten, Ido Homminga, Paul Houben, Henk Hobma, Johan Outhuyse, Ferdie v.d. Meij, Wim Velthuis en Henk Metz. Voor enkele spelers een herhaling van 1961! In de jaren die volgen wisselt promotie en degradatie elkaar op met als laatste feit dat het afgelopen promotie naar de vierde klas werd bereikt via de na-kompetitie. In de periode die nu volgt wordt er vooral veel aandacht geschonken aan de Organisatie van de vereniging. Dit is inmiddels wel noodzakelijk geworden omdat de groei er goed in zit.

De seniorenafdeling bestaat inmiddels uit vier elftallen terwijl ook de afdeling jeugd groeiend is. Er wordt een elftallenkommissie gevormd om het voetbalgebeuren in goede banen te leiden. Kwam men voor vergaderingen, besprekingen enz. bijeen in De Lichtboei, later in ‘t Pypke en tussendoor in de St. Michaëlschool, in het bestuur rijpte het plan tot bouw van een eigen ‘home’. Tijdens een ledenvergadering in 1977 spreken de leden zich uit en wordt er een bouwkommissie gevormd onder leiding van voorzitter Jan Zuiderhof. Het jaar daarop wordt begonnen met de bouw en er volgde een feestelijke opening. In de eerste jaren van het bestaan van Robur was er waarschijnlijk geen sprake van een bestuur, immers, er was maar één elftal en er viel niet veel te regelen. Pas op het einde van de eerste bestaansperiode, zo rond het jaar 1939 komen we de eerste namen tegen, namelijk W.R. v.d. Meer als voorzitter, Joh. Velthuis was sekretaris en Jan Koopmans ging over de penningen. Toen het voetbal na de oorlog weer van start ging werd het volgende bestuur aangemeld bij de Friese Voetbal Bond: J.H. Vogelaar voorzitter-sekretaris, P. Schaafsma penningmeester en de kommissarissen W.R. v.d. Meer, H.J. Nak en C.J. Kramer.

Hierna een periode waarin we niet op de hoogte zijn van de diverse wisselingen alleen dat v.d. Meer tot plm. 1962 voorzitter is geweest en Simme Schaap sekretaris werd. In 1962 neemt, zij het slechts voor één jaar, Johan B.H. Erents de voorzittershamer over. In 1966 wordt Jan Zuiderhof voorzitter en blijft dat tot 1979. Inmiddels heeft Age A. Zijlstra de penningen onder zijn beheer en dat wordt een jaar later overgenomen door Ido Homminga. Als Simme Schaap zijn funktie moet neerleggen wegens ziekte en hem het ere-lidmaatschap wordt verleend, neemt Wim Velthuis het sekretariaat van hem over in 1970. Als Jan Zuiderhof zijn funktie neerlegd wordt hij benoemd als ere-voorzitter maar blijft aktief voor de vereniging. Voor hem in de plaats komt Paul Bolte, die slechts drie jaar kon funktioneren en op een te jeugdige leeftijd overlijd. Opvolgers worden J. Ammerlaan, Koos Kamsma, terwijl momenteel Henk Metz voorzitter is.

Werd in 1974 Wiebrand Damsma sekretaris, een jaar later kwam Wim Klumper als penningmeester en beiden bleven tot 1984. In 1980 werd afscheid genomen van Age A. Zijlstra als bestuurslid na een lange periode daarin verdienstelijk te zijn geweest. Ook hij werd benoemd als erelid. In de jaren negentig bleef het aantal spelende leden hangen op ca. 200 verspreidt over 4 a 5 seniorenteams, een damesteam en in alle categorieen wel een jeugdteam. Het damesteam presteerde vooral in de beginjaren negentig erg goed en op een hoog niveau. Het 1e team beleefd nog steeds een heen en weer beweging tussen de 4e en de 5e klasse onder trainers Henk Metz, Hielke Jager, Hans Blom en Guus Janssen. In het volgende schema betreft Robur 1 is dit goed waarneembaar:

Seiz. Klasse Plaats Wdstr W G V Pnt Voor Tegen Trainer
13/14 5a 3 22 15 2 5 47 68 42 C. Douwsma
12/13 5a 4 24 13 4 7 43 68 47 F. Roosenburg
11/12 4A D 13 24 4 4 16 16 51 81 F. Roosenbrug
10/11 4A 6 26 9 8 9 35 64 63 F. Roosenburg
09/10 5A P 2 22 15 4 3 49 70 26 F. Roosenburg
08/09 4A D 12 26 9 3 14 30 37 60 J. Nota
07/08 5A K 1 22 16 4 2 52 80 17 S. Hansma
06/07 4A 10 22 5 5 12 20 30 48 G. van der Veen
05/06 4A 2 22 10 7 5 37 47 32 G. van der Veen
04/05 4A 9 22 6 5 11 23 39 55 R. Werkhoven
03/04 4A 8 22 7 6 9 27 30 47 R. Werkhoven
02/03 4A 7 22 9 5 8 32 45 38 R. Werkhoven
01/02 5A K 1 22 17 4 1 55 73 23 G. Janssen
00/01 4A D 11 22 6 5 11 23 28 51 G. Janssen
99/00 5A P 2 22 13 6 3 45 57 29 G. Janssen
98/99 5A 9 22 7 4 11 25 46 51 H. Blom
97/98 5B 2 22 14 3 5 45 57 31 H. Blom
96/97 4H D 9 22 6 5 11 23 35 50 H. Jager
95/96 4A 9 22 6 5 11 23 29 38 H. Jager
94/95 FVB H P 2 22 14 4 4 32 53 23 H. Jager
93/94 FVB H 7 22 7 6 9 20 27 31 H. Metz
92/93 4A D 12 22 3 4 15 10 21 53 H. Metz
91/92 FVB H P 2 22 13 5 4 31 39 19 H. Metz
90/91 FVB H 10 22 6 5 11 17 23 33 van Leeuwen
89/90 FVB H 8 22 7 5 10 19 17 32 van Leeuwen
88/89 FVB 1 P 6 20 7 6 7 20 30 24 van Leeuwen
87/88 FVB 1 8 22 7 3 12 17 30 41 T. Booij
86/87 FVB 1 5 20 7 6 7 20 26 19 T. Booij
85/86 FVB 1 5 22 10 7 5 27 53 29 T. Booij
84/85 FVB 2A K 1 20 14 3 3 31 54 19 A. Hartman
83/84 FVB 2A 4 20 10 4 6 24 52 27 A. Hartman
82/83 FVB 2A 3 20 11 5 4 27 40 23 A. Hartman
81/82 FVB 1 D 12 22 3 5 14 11 21 40 E. Lighthart
80/81 FVB 1 4 22 10 3 9 23 30 29 E. Lighthart
79/80 FVB 1 6 22 6 9 7 21 25 23 H. Metz
78/79 FVB 1 7 22 7 8 7 22 34 33 H. Metz
77/78 4A D 11 20 4 3 13 11 15 39 E. Lighthart
76/77 FVB 1 K 1 23 32 29 14 E. Lighthart
75/76 FVB 1 9 22 19 20 25 E. Lighthart
74/75 FVB 1 9 22 20 22 28 E. Lighthart
73/74 FVB 1 9 22 19 26 37 E. Lighthart
72/73 FVB 1 7 22 20 31 31 M. Mensonides
71/72 FVB 1 7 22 9 4 9 22 30 39 M. Mensonides
70/71 FVB 2A K 1 16 10 4 2 24 31 17 M. Mensonides
69/70 FVB 2A 8 18 6 3 9 15 35 48 J. Jansen
65/66 FVB 1A D 9 16 2 4 10 8 39 69 J. Erents
64/65 FVB 1A 8 16 4 1 11 7 30 59

Ook het belang van de jeugd is in de jaren negentig toegenomen. In de jaren negentig bestond de selectie ondermeer uit bekende namen zoals Jelle Talhout, Koos & Rene Metz, Jelle Helvrich, Andre Kienstra, Age Peter Zijlstra, Albert van der Ven, Klaas Bouma, Bennie Oosterwijk, Chris Douwsma, Bennie Zeilmaker, Marco Pleiter, later kwamen uit de jeugd Hilko Mulder en Niels Outhuyse over, die ook een vaste plaats in het elftal onder Hielke Jager veroverden. Ook werd onder Hans Blom de sportiviteitsprijs van Noord-Nederland gepakt. Koos Kamsma, Jacob de Bruin en Rients Cornel werden voor hun bewezen diensten gekozen tot erelid van de voetbalvereniging. Rients Cornel is helaas niet meer aanwezig in ons midden.

Na de eeuwwisseling konden we in het seizoen 2001 – 2002 weer eens het kampioenschap vieren. Dit gebeurde voor het laatst in het seizoen ’84, 85. Er werden maarliefts 55 punten verzameld in 22 wedstrijden met een doelsaldo van 73 om 23. Het kampioenschap viel samen met het tachtig jarig bestaan van de club. 2001 kon zeker als Jubeljaar worden beschouwd. Jan Dijkstra werd benoemd als erelid voor zijn inspanningen voor de club. Robur is inmiddels een stabiele 4e klasser aan het worden. Trainer Werkhoven, kreeg het als eerste trainer voor elkaar om 3 seizoenen achter elkaar in de 4e klasse te blijven met het vlaggenschip van Robur. In het 3e seizoen van trainer Werk hoven was Robur zo goed als gedegradeerd, maar in de laatste 5 wedstrijden werd echter een indrukwekkende inhaalrace ingezet en werd toch nog rechtsreeks lijfsbehoud gerealiseerd. Het opvolgende seizoen onder Trainer Gerard van der Veen, werd een uitstekende prestatie neergezet door 2e te eindigen in de competitie. Helaas werd er via de nacompetitie geen promotie bereikt. In dit seizoen werd Robur voor het eerst in de historie gekoppeld aan Harlingen. Robur wist dit seizoen 2 x te winnen in de stadsderby. Voor een volgepakt Vierkantsje wist Robur met 3-2 te winnen. In de uitwedstrijd werd het maarliefst 0-4, waardoor Harlingen degradeerde naar de 5e klasse en Robur definitief nacompetitie haalde. Robur kon het in de nacompetitie niet afmaken en bleef ook het opvolgende seizoen 4e klasser. Het jaar pakte niet goed uit en er werd veel verloren. Na een paar wedstrijden werd al afscheid genomen van trainer van der Veen. Hij werd tijdelijk vervangen door trainer Janssen, die al eerder aan het roer had gestaan van het vlaggeschip.Helaas kon hij met de spelersgroep niet voorkomen dat Robur naar de 5e klasse gegradeerde.

In het seizoen 2007-2008 werd trainer Steffen Hansma aangesteld als nieuwe trainer. Zijn opdracht: zo snel mogelijk weer promoveren naar de 4e klasse! Trainer Hansma bracht weer rust en voetbal in het team met een mix van jong en oud, met de 30ers Rene Metz, Chris Douwsma, Nieky Dekker, Hilko Mulder, Niels Outhuyse, Emiel Postmus en Lolke Visser. en de twintigers Douwe Kamsma, Erwin Kooistra, Bram Wijbenga, Jitze Mulder, Joost Outhuyse, Anne Alberda, Peter Helvrich, Robert Veltman, Rob Jellema, Ivo Reitsma, Marcel de jong, Sander Zeilmaker e.a. Er werden maarliefst 52 punten verzameld met een doelsaldo van 80 voor en 17 tegen. Robur opnieuw kampioen! De spitsen Zeilmaker, Kamsma en Outhuyse waren goed voor 50 doelpunten. Om persoonlijke redenen vetrok trainer Hansma helaas na een succesvol jaar naar ‘oude liefde DTD’ Wederom konden we een gerenomeerde trainer terughalen in de persoon van Johnny Nota. Hij trainde al Zeerobben en Harlingen, maar Robur was voor hem een nieuwe uitdaging. Maar het geluk was niet aan de zijde van het team en de trainer. Robur kende een moeilijk en wisselvallig seizoen in een grote competitie met 14 ploegen. Er werden in de beginfase ondanks goed voetbal veel punten verspeeld. Uiteindelijk te veel, Robur kwam 2 punten tekort om in de 4e klasse te blijven, de 30 behaalde punten bleek niet genoeg te zijn. Helaas ontstond er een aantal wedstrijden voor het eind een breuk tussen trainer, selectie en club, weer een triest einde van een seizoen.

Na vele jaren voorzitterschap heeft Henk Metz zijn voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Theo Outhuyse. Henk Metz was ondermeer betrokken bij de realisatie van het mooie complex in de vorm van de kleedboxen, kantine en het kunstgrasveld en maakte tevens twee kampioenschappen mee! Henk Metz en Gerrit Esveld werden voor bewezen diensten benoemd als erelid van de club. Helaas moesten wij het overlijden van erelid Koos Kamsma betreuren.Ook onder leiding van trainer Febo Roosenburg bleef Robur schipperen tussen de 4e en 5e klasse. In het seizoen 2010/2011 werd nog een keurige 6e plaats gehaald in de 4e klasse. na 26 wedstrijden had Robur 35 punten verzameld met een doelsaldo van 64 voor en 63 tegen. Het opvolgende seizoen ging het al weer mis. met een historisch slecht resultaat werden er uiteindelijk slechts 16 punten gehaald en degradeerde Robur vroegtijdig. Robur moest maar liefst 81 tegen doelpunten incasseren tegen 51 doelpunten voor. In het seizoen 2012/2013 weer op het 5e klasse niveau. de selectie die grotendeels nog uit de bekende namen van het afgelopen deccenium bestaat, begint nu wel sterk te verouderen. Aanvulling vanuit de jeugd was er nauwelijks bij gebrek aan A’s en B’s. Slechts een enkele speler weet de stap te maken van de jeugd naar het eerste elftal. Er werd ook feest gevierd. in 2011 vierde Robur het 90 jarige bestaan van de club. er werd een feestweekend georganiseerd met een reunie van oud selectiespelers met een foto collage en een petje op petje af quiz over de historie van Robur. De opkomst was groot, de sfeer geweldig! Ook speelde Robur 1 een leuke wedstrijd tegen Oud Cambuur. Ook de feestavond voor alle leden was een groot succes! Ook het Roburweekend stond in het teken van het 90 jarige bestaan en verliep zeer feestelijk en gezellig.

Sponsoren