Agenda Staat genoteerd!

Algemene Ledenvergadering 2023

11-12-2023
19:29

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 december 2023 om 19.30 uur in de kantine aan de Oosterparkweg (inloop vanaf 19.00 uur). De agenda is hierbij als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen algemene ledenvergadering 22 februari 2023
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslagen diverse commissies
5. Financieel verslag 2022-2023
6. Kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2023/2024
9. Vaststellen contributie 2024/2025
10. Accommodatie
11. Rondvraag
Pauze.
12. Beantwoording rondvraag
13. Benoeming bestuursleden
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen:
Aftredend en herkiesbaar
Nico Beuker
14. Sluiting

Tegenkandidaten voor de bovengenoemde functie kunnen schriftelijk tot 11 december, 19.30 uur worden ingediend bij het zittend bestuur. Tegenkandidaten dienen 3 handtekeningen van leden te hebben. Ieder lid, alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid, heeft toegang tot de vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Het stemrecht van een minderjarig lid kan uitsluitend door zijn wettelijke vertegenwoordiger worden uitgeoefend, dan wel door een ander lid van 18 jaar en ouder, op grond van een door de wettelijke vertegenwoordiger gegeven schriftelijke machtiging. Minderjarige leden hebben wel toegang tot de algemene vergadering en hebben het recht daarin woord te voeren over alle aan de orde komende onderwerpen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

Sponsoren