Clubinfo

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur komt maandelijks bijeen, heeft u vragen dan kunt u ons via het contact-formulier mailen en zal dit bij de eerstvolgende vergadering ter tafel komen.

 

 

Nico BeukerVoorzitterrj.beuker@ziggo.nl06-51180444
Functieomschrijving
 • Verantwoordelijk voor samenstelling hoofd- (HB), dagelijks- (DB) en jeugdbestuur (JB)
 • Bewaken verenigingsbeleid volgens de statuten en de van toepassing zijnde reglementen
 • Coördinatie van bestuurstaken conform functieomschrijving en toezicht op uitvoering hiervan
 • Benoemd een vicevoorzitter uit de overige bestuursleden
 • Voorzitten/leiden HB- en DB vergaderingen
 • Vaststellen frequentie HB- en DB vergaderingen
 • Toezicht en bevordering interne communicatie
 • Contacten met de gemeente en toezicht op afspraken met de gemeente
 • Contacten met andere verenigingen
 • Zorgt voor bezoek regiovergaderingen KNVB
 • Presentatie club bij officiële gelegenheden
 • Pers te woord staan
 • Deelname sollicitatiegesprekken m.b.t. werving hoofdtrainer
 • Begroeting nieuwe spelers en trainers
 • Regelt ontvangst scheidsrechter en bestuur van tegenstander bij thuiswedstrijden eerste elftal
 • Periodiek schrijven in het clubblad en/of op de website
 • Conflict bemiddelaar en toezicht op beslissingen in dezen
Jan HelvrichSecretarisjanhelvrich@home.nl06-81576798
Functieomschrijving
 • Verzorgt de inkomende- en uitgaande post
 • Bezorging correspondentie aan HB en commissiehoofden
 • Correspondentie met KNVB en overheidsinstanties
 • Correspondentie vanuit het HB
 • Notuleren vergaderingen HB en DB
 • Opstellen agenda en uitnodiging HB en DB vergaderingen
 • Uitwerken officiële mededelingen
 • Maakt voor de jaarvergadering een verenigingsjaarverslag
 • Beheer van verzekeringen
 • Verantwoordelijk voor de verenigingsarchieven
 • Communicatie rondom gele- en rode kaarten, schorsingen en boetes
 • Beheer contracten trainers e.a.
 • Aanvragen vergunningen / voorschriften
 • Volgen mailverkeer KNVB
Functieomschrijving
 • Begroting opstellen, bewaken overschrijdingen en per kwartaal rapporteren aan HB
 • Financiële administratie met bijbehorende contacten voor debiteuren en crediteuren
 • Maken financieel jaarverslag
 • Maken voorstel bedragen contributies, entreegelden, programmablad aan HB
 • Aangifte omzet- en andere belastingen
 • Bewaken prijsniveau energie en telecommunicatie
 • Administratie en financiële afwerking betaald personeel (zoals hoofdtrainer)
 • Inning contributies i.o.m. secretaris en rapporteren aan HB
 • Bewaken inning sponsorgelden, advertenties in club- en programmablad, score- en reclameborden in nauw overleg met (bestuurslid) sponsorcommissie
 • Financiële administratie kantineopbrengsten en –inkopen
 • Leden- en donateuradministratie
 • Overschrijvingen spelers in nauw overleg met bestuurslid technische zaken en de  jeugdvoorzitter
 • Contactpersoon voor de Vrienden van fc Harlingen
Functieomschrijving
 • Toezicht op handhaving jeugdvoetbalbeleidsplan
 • Vaststellen en voorzitten/leiden JB vergaderingen en rapporteren aan TC/DB
 • Vaststellen en voorzitten van jeugdkaderberaden en verslag hiervan aan TC/DB
 • Onderhoudt nauwe contacten met jeugdtrainers en -leiders
 • Werving en behoud spelende leden, trainers en leiders
 • Organiseren ouderavonden/- middagen en presentatie verenigingsjeugdbeleid
 • Werving cursisten voor opleiding jeugdtrainers en -scheidsrechters i.o.m. bestuurslid technische zaken

Contact Jeugdbestuur

Johan BrandsmaBestuurslid technische zaken
Functieomschrijving
 • Verantwoordelijk voor opstellen, uitvoering geven en periodiek evalueren van voetbalbeleidsplan voor jeugd en senioren
 • Verantwoordelijk voor opleiden, werving en behoud clubtrainers en -scheidsrechters, benaderen elftalleiders in nauwe samenwerking met de jeugdvoorzitter
 • Voorstel aanstellen, periodiek overleg en contractverlenging met hoofdtrainer, trainers B selectie en hoofdjeugdtrainer
 • Periodiek overleg A- en B selectie en VR1 en onderhouden contacten met overige senioren, trainers en leiders
 • Contactpersoon/ toezichthouder commissie technische zaken en periodiek uitbrengen verslag hierover aan HB en JB (jeugdzaken)
 • Coördinatie jeugdselecties met trainers en leiders
 • Verantwoordelijk voor functioneren elftalcommissie
 • Verantwoordelijk voor scouting
 • Verantwoordelijk voor assistent- en scheidsrechters thuiswedstrijden

Contact Technische zaken

Siefko JagerBestuurslid Kantinesiefko_jager@hotmail.com06-22548320
Functieomschrijving
 • Contactpersoon/ toezichthouder kantinecommissie en periodiek uitbrengen verslag hierover aan HB
 • Controle kantine-uitgaven en -inkomsten i.o.m. penningmeester
 • Afsluiten leverancierscontracten i.o.m. penningmeester
 • Vaststellen verkoopprijzen en assortiment in de kantine i.o.m. het DB
 • Regelen bevoegd barpersoneel (diploma sociale hygiëne), uitvaardigen instructies inzake van toepassing zijnde reglementen en handhaving hiervan
 • Werving en behoud kantinevrijwilligers
 • Opstellen roosters voor vrijwilligers bezetting en schoonmaak kantine
 • Contactpersoon/ toezichthouder voor activiteitencommissie en periodiek uitbrengen verslag hierover aan HB
 • Verantwoordelijk voor algehele hygiëne, rook-, alcohol- en drugsbeleid en algemene veiligheid

Contact kantinezaken

Erik Zandberg Algemeen Bestuurslid E.Zandberg@vandermeulen.com
Functieomschrijving
Freerk AttemaAlgemeen bestuurslidf-attema@home.nl
Functieomschrijving
Sponsoren